Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

        
Εντατικοποίηση  ελέγχων για τις εικονικές μεταφορές επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες. Προετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο Υπ.Οικονομικών κος Ε.Τσακαλώτος σχετικά με το φαινόμενο της φυγής επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το φαινόμενο της μετακίνησης Ελληνικών

επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Σημαντικό μέρος από αυτές αναφέρει ο Υπουργός, φαίνεται να αφορά σε πλασματικές μεταφορές καθόσον οι επιχειρηματικές δραστηριότητες παραμένουν στην Ελλάδα και δεν υφίστανται αλλαγές όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διοίκηση.

Προφανώς προσθέτει, πρόκειται για μη νόμιμες επιχειρηματικές πρακτικές που αποσκοπούν σε υπαγωγή σε ευνοϊκό φορολογικό

καθεστώς και εκμεταλλεύονται με καταχρηστικό τρόπο τις ελευθερίες που παρέχει το δίκαιο της EE.

Στα ανωτέρω πλαίσια αναμένεται να ενταθούν οι σχετικοί έλεγχοι ενώ προετοιμάζεται και σχετιζόμενη νομοθετική ρύθμιση.

Επίσης, υφίστανται πρωτοβουλίες και σε επίπεδο Ε.Ε. προκειμένου να αποτραπεί ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών-μελών. Στα ανωτέρω πλαίσια πρωτοβουλίες όπως η CCBR (country by country report) θα διευκολύνουν τη ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα

φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών και θα επιτρέψουν στις Εθνικές φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τα συστήματα της φοροδιαφυγής.

Όσον αφορά τις πραγματικές μεταφορές οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν, δεδομένης και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την
αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για το θέμα αυτό γίνεται ρητή αναφορά στο ν.4172/2013 άρθρο 66.

1.Σύμφωνα με το νόμο τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
Το παραπάνω νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς.
Άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 (τόκοι, μερίσματα, εισοδήματα από κινητή και ακίνητη περιουσία, εισόδημα από πώληση και κατοχή χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.

2.Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε.,εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. Με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 66 κατανοούμε ότι όλες τις προβλέψεις που κάνει το άρθρο στην 1η παράγραφο στην ουσία τις αποδυναμώνει με την παράγραφο 2. Πως το δημόσιο θα αποδείξει ότι η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα ενός νομικού προσώπου συνιστά επίπλαστη κατάσταση; αυτό μόνο ένας νομικός σύμβουλος θα μπορούσε να μας το απαντήσει. Επίσης το άρθρο 4 του ιδίου νόμου δίνεται ο ορισμός του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας ως εξής:

Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:

1.Συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,

2.Έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή

3.Ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:

  • Τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης, 
  • Τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 
  • Τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, 
  • Τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, 
  • Τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, 
  • Την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. 

Επομένως με βάση το άρθρο 4 η φορολογική διοίκηση αποκτά την ουσιαστική δυνατότητα να ασκήσει πίεση σε εκείνους που προβαίνουν στην σύσταση μίας εταιρίας σε χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, με σκοπό τη μειωμένη φορολογική επιβάρυνση. Επισημαίνετε ότι για την επιβεβαίωση του «τόπου άσκησης πραγματικής διοίκησης» οι παραπάνω συνθήκες δεν χρειάζεται να ισχύουν αθροιστικά.