Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
Επιχειρήσεις

Λογιστικές-Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διακοπές, λύσεις Ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών
 • Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.
 • Οργάνωση,επίβλεψη και εποπτεία λογιστηρίου που τηρείται εσωτερικά στην επιχείρηση
 • Κάλυψη και διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου Νομικής μορφής και όγκου κινήσεων (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠΑ, Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι, ΜΥΦ, VIES, Intrastat κλπ)
 • Διαγνωστικός έλεγχος με στόχο τον εντοπισμό των κύριων και ουσιαστικών προβλημάτων της επιχείρησης
 • Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της Επιχείρησης και των Οικονομικών αποτελεσμάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας και προϋπολογισμός τελικού Αποτελέσματος
 Εργατικά-Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας, βάσει ελέγχου νόμιμου μισθού και άμεση ενημέρωση της επιχείρησης για το κόστος 
 • Καταστάσεις επικουρικού ταμείου βάσει της ειδικότητας του εργαζομένου
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στον ασφαλιστικό φορέα, στο ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (αναγγελίες πρόσληψης,απόλυσης και αποχώρησης, Πίνακες Προσωπικού, ΑΠΔ)
 • Συμβουλευτική σε θέματα επιδοτήσεως προσωπικού και άμεση ενημέρωση για κάθε νέο πρόγραμμα που αφορά την κάθε επιχείρηση
 • Διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υπαγωγή σε πρόγραμμα επιδοτήσεως εργαζομένων 
Επιπλέον,
 • Συνεργασία με Φορείς του Δημοσίου, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς,την Περιφέρεια, ΓΕΜΗ, επιμελητήρια κλπ για ενδεχόμενους ελέγχους και σημαντικά θέματα των οποίων η επίλυση απαιτεί την φυσική παρουσία μας