Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

ΕΣΠΑ :Έναρξη Αιτήσεων στο Πρόγραμμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 18.12.2017 η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

        Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

·         Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

·         Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

       Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν υπο σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν             στο τομέα του Τουρισμού. 

      Ενδεικτικά αναφέρονται:

·         Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

·         Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

·         Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

·         Υπηρεσίες ενοικίασης Αυτοκινήτων

·         Υπηρεσίες ενοικίασης Ποδηλάτων

·         Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

·         Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού

·         Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών


       Επιλέξιμες Δαπάνες για τις οποίες επιδοτουνται οι δικαιούχοι είναι οι ακόλουθες:

          ·         Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας 

      Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

·         Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

·         Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

·         Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού 

       Συμβούλου

·         Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

·         Μεταφορικά μέσα

·         Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

    Προϋπολογισμός - Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 €.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 45% των επιλέξιμων δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επικοινωνήστε με την εταιρεία ΕvTaxis 

στο τηλ 213 033 0691 - 211 012 2982.