Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
Ιδιώτες

Οι υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στους Φορείς του Δημοσίου έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε βαθμό που δυσκολεύουν πολύ την καθημερινότητα του καθενός.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει άμεσα και υπεύθυνα την άμεση διεκπεραίωση των παρακάτω υποθέσεων:


Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 και Ε2
 • Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9
 • Έλεγχος ορθότητας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ
Εφορία
 • Ρύθμιση Οφειλών
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων
 • Αλλαγή Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση Α.Φ.Μ.
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. λόγω θανάτου  
Taxisnet
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακίνητης περιουσίας
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση ακινήτου
 • Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης
 • Έκδοση Ταυτότητας Οφειλής για πληρωμή οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση εντύπου Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων
 • e-παράβολο
Επιδόματα
 • Οικογενειακό Επίδομα Α21
 • Αίτηση για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Αίτηση χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
 • Οικογενειακά Επιδόματα Ο.Α.Ε.Δ.
Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Εγγραφή σε Ασφαλιστικό Φορέα
 • Διαγραφή από Ασφαλιστικό Φορέα
 • Έκδοση κατάστασης ενσήμων Ι.Κ.Α.
 • Ρύθμιση Οφειλών ασφαλιστικών εισφορών
ΟΑΕΔ
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
 • Αίτηση συμμετοχής σε Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα
 • Αίτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Νομικά Έγγραφα
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό περί μη Λύσεως Γάμου
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 • Επίσημες Μεταφράσεις
 • Σφραγίδα της Χάγης - Apostille
Δάνεια
 • Υπάρχει λύση να αντιμετωπιστεί η αδυναμία αποπληρωμής τραπεζικών Δανείων και να προστατευτούν περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη
 • Με την συνεργασία εξειδικευμένων Νομικών Συμβούλων επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λύση στο θέμα των Υπερχρεομένων Νοικοκυριών με υπαγωγή στο Νόμο που προστατεύει την Α κατοικία και οδηγεί σε οικονομική ανακούφιση των ομάδων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την γενικευμένη οικονομική κατάσταση

Λοιπά
 • Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)
 • Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Κτηματολογίου
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις εκάστοτε προκηρύξεις ΑΣΕΠ