Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
Ιδιώτες

Οι υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στους Φορείς του Δημοσίου έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε βαθμό που δυσκολεύουν πολύ την καθημερινότητα του καθενός.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την άμεση διεκπεραίωση των παρακάτω υποθέσεων:


Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 και Ε2
 • Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9
 • Έλεγχος ορθότητας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ
 • Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)
Εφορία
 • Ρύθμιση Οφειλών
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων
 • Αλλαγή Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση Α.Φ.Μ.
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. λόγω θανάτου 
 • Μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακίνητης περιουσίας
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση ακινήτου
 • Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης
 • Έκδοση Ταυτότητας Οφειλής για πληρωμή οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση εντύπου Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων
 • e-παράβολο
Επιδόματα
 • Οικογενειακό Επίδομα Α21
 • Αίτηση για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Αίτηση χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Εγγραφή - επανεγγραφή σε Ασφαλιστικό Φορέα
 • Διαγραφή από Ασφαλιστικό Φορέα
 • Έκδοση κατάστασης ενσήμων Ι.Κ.Α.
 • Ρύθμιση Οφειλών ασφαλιστικών εισφορών
ΑΣΕΠ
 • Μελέτη προκήρυξης και προσόντων-δικαιολογητικών υποψηφίου για τον έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό ανά επιδιωκόμενη θέση
 • Εγγραφή και κατάρτιση του ηλεκτρονικού μητρώου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (όχι πληρωμή του η οποία γίνεται από τον υποψήφιο)
 • Σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με κριτήριο την επιδίωξη των μέγιστων μορίων
 • Υπολογισμός μορίων 
 • Ενημέρωση για την έκδοση των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων καθώς και την θέση κατάταξης του υποψηφίου
Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο αναλαμβάνουμε μεταφράσεις, επικυρώσεις πτυχίων και αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας με επιπλέον εξατομικευμένη αμοιβή

ΟΑΕΔ
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής σε εργασιακά προγράμματα βάσει των προϋποθέσεων που μεγιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας  
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
 • Αίτηση συμμετοχής σε Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα
 • Αίτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • Αίτηση για το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας
Νομικά Έγγραφα
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό περί μη Λύσεως Γάμου
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 • Επίσημες Μεταφράσεις
 • Σφραγίδα της Χάγης - Apostille