Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
Κάτοικοι Εξωτερικού

Διεκπεραίωση Υποθέσεων στην Εφορία
  • Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας
  • Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων
  • Έκδοση ΑΦΜ
  • Έκδοση κλειδάριθμου
  • Λοιπές ενέργειες που αφορούν συναλλαγή με Δημόσιους Φορείς και δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου
Δηλώσεις
  • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
  • Σύνταξη και Υποβολή Εντύπου Κατάστασης για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Ε2
  • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Ακινήτων Ε9
Διαρκής Ενημέρωση 
  • Ενημέρωση για θέματα που άπτονται της εν λόγω ιδιότητας δεδομένου της ταχύτητας των Φορολογικών και λοιπών μεταβολών και εξελίξεων