Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

Νέα κριτήρια κατασχέσεων για οφειλές στο Δημόσιο

 

Λίστα επτά κριτηρίων με τα οποία θα αξιολογούνται οι οφειλέτες από τα Ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία συμφώνησε η κυβέρνηση με τους «θεσμούς».

Με βάση τα κριτήρια αυτά θα καθορίζεται η επιβολή ή όχι αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών τους με κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας.

 

Η αξιολόγηση των οφειλετών από τα ΑσφαλιστικάΤαμεία και την Εφορία θα έχει στο επίκεντρό της δύο πεδία.

 

Το πρώτο πεδίο θα είναι η οικονομική δυνατότητα των οφειλετών. 


Σε αυτό το πεδίο εντάσσονται τα τέσσερα πρώτα κριτήρια (μέγεθος της εταιρείας, κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση).

 

Το δεύτερο πεδίο της αξιολόγησης θα αφορά την πρόθεσή τους να πληρώσουν


 τις οφειλές τους.Στο πεδίο αυτό εντάσσονται τα τρία τελευταία κριτήρια (ρυθμός μεταβολής χρεών, ανταπόκριση στα ειδοποιητήρια, ένταξη σε ρύθμιση).

 Το αρχικό μέρος της εκτίμησης των οικονομικών δυνατοτήτων των οφειλετών, αλλά και της επιθυμίας τους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Εφορία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2017 , ενώ το επόμενο, το οποίο θα είναι το βαθύτερο, θα προχωρήσει από τις αρχές του 2018.

 Πώς θα γίνει έλεγχος

 Σχετικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, θα εκδοθούν εγκύκλιοι από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πιο αναλυτικά, τα επτά κριτήρια αξιολόγησης όσων ελευθέρων επαγγελματιών (αυτοαπασχολουμένων ή εργοδοτών) χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία έχουν ως ακολούθως:

 Α) Αξία πωλήσεων

 

Το μέγεθος της εταιρείας θα ορίζεται από τις πωλήσεις της κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την αξιολόγηση.

 Β) Ποσοστό κερδοφορίας

 

Η κερδοφορία της επιχείρησης θα ορίζεται από το ποσοστό των κερδών προ φόρων επί του τζίρου.

 Γ) Ρευστότητα

 

Η ρευστότητα θα ορίζεται από το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το βραχυπρόθεσμο χρέος της επιχείρησης.

 Δ) Μόχλευση

 

Η μόχλευση θα ορίζεται από το ποσοστό των οφειλών επί των κερδών προ φόρων ή επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 Ε) Μεταβολές χρέους

 

Οι μεταβολές του χρέους θα αναλυθούν βάσει των ποσοστιαίων αυξήσεων ή μειώσεων των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία.

 ΣΤ) Ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις 

Η ανταπόκριση προς την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα μετράται ανάλογα με το πόσο συχνά και άμεσα ένας οφειλέτης ανταποκρίνεται στα ειδοποιητήρια των παραπάνω φορέων, στόχος των οποίων είναι η εξόφληση των οφειλών του.

 Ζ) Διακανονισμός

 

Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα εξετάζουν το αν ένας οφειλέτης έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών του προς την Εφορία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και αν τηρεί αυτήν τη ρύθμιση.