Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
 Σύλλογοι-Σωματεία

Η σωστή λειτουργία των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα διέπεται από πλήθος αυστηρών και περίπλοκων κανόνων που πρέπει να τηρούνται, τόσο στα πλαίσια της Φορολογικής νομιμότητας όσο και της Νομικής.
'Ετσι η διαρκής παρακολούθηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.
Η εταιρεία μας πλαισιωμένη από καταρτισμένους συνεργάτες έχει την δυνατότητα να καλύψει όλο το φάσμα των εν λόγω αναγκών με ιδιαίτερη συνέπεια και αξιοπιστία.
Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:     
  • Σύνταξη και Τροποποίηση Καταστατικών
  • Σύνταξη των πρακτικών  
  • Τήρηση Βιβλίων
  • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
  • Προυπολογισμός και Απολογισμός
  • Κατάρτιση Ισολογισμού
  • Διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης στη Νομαρχία,στη ΔΟΥ και σε λοιπές Υπηρεσίες
  • Ενημέρωση και Νομική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες
Παρακολούθηση και τήρηση του συνόλου των Υποχρεώσεων προκειμένου να είναι
σωστή και έννομη η λειτουργία των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σύλλογοι-Σωματεία).