Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
 Σύλλογοι - Σωματεία - Κοιν.Σ.Επ.

Η σωστή λειτουργία των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα διέπεται από πλήθος αυστηρών και περίπλοκων κανόνων που πρέπει να τηρούνται, τόσο στα πλαίσια της Φορολογικής νομιμότητας όσο και της Νομικής.
'Ετσι η διαρκής παρακολούθηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.
Η εταιρεία μας πλαισιωμένη από καταρτισμένους συνεργάτες έχει την δυνατότητα να καλύψει όλο το φάσμα των εν λόγω αναγκών με ιδιαίτερη συνέπεια και αξιοπιστία.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται :     
  • Σύνταξη και Τροποποίηση Καταστατικού
  • Σύνταξη και τήρηση των απαιτούμενων πρακτικών εκάστου έτους  
  • Τήρηση των Βιβλίων που ορίζει ο νόμος 
  • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
  • Κατάρτιση Προυπολογισμού, Απολογισμού και Ισολογισμού εκάστου έτους
  • Διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης στην Περιφέρεια, στη ΔΟΥ και σε λοιπές Υπηρεσίες
  • Ενημέρωση και Νομική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες
Παρακολούθηση και τήρηση του συνόλου των Υποχρεώσεων προκειμένου να είναι
σωστή και έννομη η λειτουργία των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σύλλογοι-Σωματεία). 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Με το Νόμο 4430/2016  θεσπίστηκε ο θεσμός της «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»  δίνοντας τη δυνατότητα σύστασης επιχείρησης στα πλαίσια της ίσης μεταχείρησης των μελών της και πιο συγκεκριμένα με τον παρόντα νόμο ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στηριζόμενες  σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και  της συνεργασίας.

Επομένως μιλάμε για ένα  νέο μοντέλο επιχείρησης όπου  απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και σύνομη λειτουργία της.

Η εταιρεία μας πλαισιωμένη από τους κατάλληλους συνεργάτες έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία τόσο στην διαδικασία σύστασης μίας Κοιν.Σ.Επ. όσο και στην κάλυψη των υποχρεώσεών της σε φορολογικό, λογιστικό και μισθοδοτικό πλαίσιο.

Επιπλέον υπάρχει πλήθος αποριών για το ύφος, τη μορφή και το χαρακτήρα αυτής της πρωτόγνωρης επιχείρησης καθώς και ερωτημάτων γιατί κάποιος να την επιλέξει.

Επικοινωνήστε   μαζί μας για ραντεβού προκειμένου να ενημερωθείτε διεξοδικά και να είστε σε θέση να πάρετε τη σωστή απόφαση για την επιλογή ή όχι αυτής της μορφής επιχείρησης.