Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ενέργειες πλήρους κάλυψης των αναγκών κάθε επιχείρησης που παρέχει το γραφείο μας, υπό μορφή πακέτου και την αντίστοιχη ενδεικτική μηνιαία αμοιβή, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάντα στην βάση της αμοιβαίας συνεργασίας :


ACCOUNT

(Μηνιαία αμοιβή: από 50,00 ευρώ)

ACCOUNT PLUS

(Μηνιαία αμοιβή: από 80,00 ευρώ)

ACCOUNT PREMIUM

(Η μηνιαία αμοιβή ορίζεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας)

Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες με μικρό όγκο παραστατικών και απλογραφικά βιβλία χωρίς προσωπικό

Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες μεσαίου μεγέθους και απλογραφικά βιβλία με προσωπικό

Νομικά Πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε. και Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία που μπορεί να τηρούν ή όχι εσωτερικό λογιστήριο

Καταχώρηση παραστατικών και τήρηση λογιστικών Βιβλίων

 

Καταχώρηση παραστατικών και τήρηση λογιστικών Βιβλίων

 

Επίβλεψη Λογιστηρίου αν είναι εσωτερικό, στην αντίθετη περίπτωση τα λογιστικά βιβλία ενημερώνονται και τηρούνται στο γραφείο μας

Ενημέρωση οικονομικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο και προϋπολογισμός τελικού αποτελέσματος

Ενημέρωση οικονομικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο και προϋπολογισμός τελικού αποτελέσματος

Ενημέρωση οικονομικών αποτελεσμάτων μηνιαία και προϋπολογισμός τελικού αποτελέσματος

Ενημέρωση για την πορεία του ΦΠΑ ανά τρίμηνο

Ενημέρωση για την πορεία του ΦΠΑ μηνιαία

Ενημέρωση για την πορεία του ΦΠΑ μηνιαία

Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Οικονομικών Καταστάσεων και Πρακτικών του Νομικού Προσώπου καθώς και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων των εταίρων 

Σύνταξη, συμφωνία και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΜΥΦ

Σύνταξη, συμφωνία και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΜΥΦ

Σύνταξη, συμφωνία και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΜΥΦ

Χειρισμό Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Χειρισμό Υποθέσεων και Ελέγχων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Χειρισμό Υποθέσεων και Ελέγχων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τους ασφαλιστικούς φορείς.


Υπολογισμός και ενημέρωση για το κόστος της μισθοδοσίας το 1οπενθήμερο του επόμενου μήνα

Υπολογισμός και ενημέρωση για το κόστος της μισθοδοσίας το 1οπενθήμερο του επόμενου μήνα

 

Υπαγωγή και διεκπεραίωση προγραμμάτων επιδοτήσεων προσωπικού

Υπαγωγή και διεκπεραίωση προγραμμάτων επιδοτήσεων προσωπικού


 Αμοιβή απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη επιχειρήσεων και εταιρειών στη Δ.Ο.Υ. στο     Επιμελητήριο  και στους Ασφαλιστικούς φορείς:


Έναρξη ατομικής επιχείρησης

220 ευρώ

Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε.                    ( και σύνταξη του Καταστατικού Σύστασης)

320 ευρώ

Έναρξη Ι.Κ.Ε. & Κοιν.Σ.Επ.      (και σύνταξη του Καταστατικού Σύστασης)

400 ευρώ

Έναρξη Ε.Π.Ε.-Α.Ε.

300 ευρώ