Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Ιδιώτες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 και Ε2

30 ευρώ

Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9 (έως τρία ακίνητα)

50 ευρώ

Έλεγχος ορθότητας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ

25 ευρώ

 

Εφορία

 

Ρύθμιση οφειλών

25 ευρώ

Έκδοση φορολογικής ενημερότητας

20 ευρώ

Μεταβολή προσωπικών στοιχείων

20 ευρώ

Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. λόγω θανάτου

30 ευρώ

Έκδοση Α.Φ.Μ.

20 ευρώ

Έκδοση Κλειδάριθμου

20 ευρώ

Μεταφορά στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού

100 ευρώ


Taxisnet

 

Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

  5 ευρώ

Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακίνητης περιουσίας

15 ευρώ

Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ

  5 ευρώ

Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση ακινήτου

 20 ευρώ

Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης

  5 ευρώ

Έκδοση Ταυτότητας Οφειλής για πληρωμή οφειλών στη Δ.Ο.Υ.

  5 ευρώ

Έκδοση εντύπου Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων

  5 ευρώ

e-παράβολο

 10 ευρώ

Αλλαγή διεύθυνσης και Δ.Ο.Υ.

  10 ευρώ

 

Επιδόματα

 

Οικογενειακό Επίδομα Α21

10 ευρώ

Αίτηση για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

10 ευρώ

Αίτηση χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

10 ευρώ

Οικογενειακά Επιδόματα Ο.Α.Ε.Δ.

10 ευρώ

 

Ασφαλιστικά Ταμεία

 

Εγγραφή σε Ασφαλιστικό Φορέα

50 ευρώ

Διαγραφή από Ασφαλιστικό Φορέα

50 ευρώ

Έκδοση κατάστασης ενσήμων Ι.Κ.Α.

20 ευρώ

Ρύθμιση Οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

50 ευρώ

  

Νομικά Έγγραφα

 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

35 ευρώ

Πιστοποιητικό Περί μη Λύσεως Α.Ε.

45 ευρώ

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

35 ευρώ

Πιστοποιητικό περί μη Λύσεως Γάμου

35 ευρώ

Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς

35 ευρώ

Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης

35 ευρώ

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης

35 ευρώ

Πιστοποιητικό Περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Πτώχευση

35 ευρώ

Πιστοποιητικό Περί μη θέσεως σε αναγκαστική Εκκαθάριση-Διαχείριση

45 ευρώ

Πιστοποιητικό Περί μη Αποποίησης Κληρονομικού Δικαιώματος

35 ευρώ

Επίσημες Μεταφράσεις

35 ευρώ

Σφραγίδα της Χάγης - Apostille

35 ευρώ

  

Λοιπά

 

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

από 50 ευρώ

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Κτηματολογίου

70 ευρώ

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προκηρύξεων ΑΣΕΠ

40 ευρώ